Stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren

Informatie voor begeleidende organisaties

Met het Stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren wil het RC Maagdenhuis helpen eigen initiatieven van jongeren mogelijk te maken. Het stimuleringsprogramma zet in op projecten die gericht zijn op het verbreden van het (informele) netwerk en wereldbeeld van jongeren, waarin de ontmoeting van jongeren met anderen wordt gestimuleerd. Hierbij willen we stimuleren dat jongeren zélf kansen creëren.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis is een fonds dat zich altijd heeft gericht op kansarme jongeren en dat zal binnen het stimuleringsprogramma zo blijven. Wij richten ons echter niet op professionele jeugdhulpverlening en het stimuleringsprogramma is niet probleemgericht. Binnen dit programma zal de focus liggen op het mogelijk maken van kansen voor jongeren die niet of onvoldoende toegang vinden tot voorzieningen die hen op weg kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis heeft in de afgelopen jaren veel projecten leren kennen die aan jongeren een traject of tijdelijke ondersteuning bieden, waarin zij bijvoorbeeld werknemersvaardigheden opdoen en hun talenten en interesses leren kennen. Veel van deze projecten zijn succesvol. Echter voor een vervolg is er vaak weinig aandacht, ruimte of geld. 

Daarom gaat Stichting Het R.C. Maagdenhuis kleinschalige projecten steunen die:
1) eigen initiatieven van en door jongeren betreffen (15 – 25 jaar);
2) van jongeren zijn die hebben deelgenomen aan trajecten zoals hierboven beschreven, of tot deze doelgroep behoren;
3) als doel hebben het samenbrengen van verschillende (leef)werelden;
4) in verbinding met de leefomgeving staan;
5) plaatsvinden in Nederland;
6) gericht op mogelijkheden en talenten van jongeren;
7) een duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande voorzieningen in de omgeving.

In beginsel dient de aanvraag en financiële verantwoording door een rechtspersoon te worden gedaan. Wij verwachten van de aanvragende organisaties tevens een vorm van begeleiding die de jongeren stimuleert tot kritisch leren denken, met open blik met anderen in gesprek gaan, zich bewust worden van hun talenten en gestimuleerd worden hier iets mee te doen. Begeleiding, waarbij ook kritisch met de jongeren in gesprek gegaan kan worden over wat zijzelf nodig denken te hebben. In geval een organisatie géén rechtspersoon is zijn we wel bereid een aanvraag in overweging te nemen en dan te kijken naar een mogelijke andere oplossing voor de afhandeling van formele zaken.

We staan met het programma voornamelijk (doch niet alleen) open voor nieuwe initiatieven.

Aanvraagprocedure en tijdplanning:
In oktober 2017 wordt een openbare oproep gedaan tot indiening van de aanvragen. Er wordt dan opgeroepen tot een eenvoudige eerste aanmelding, 1 á 2 A4-tjes of een video met het idee en een globale begroting, vooruitlopend op een officiële aanvraag. Deadline voor indienen: 3 december 2017.

Een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van fondsen en experts uit het veld, selecteren uit de aanmeldingen maximaal 6 projecten.

De initiatiefnemers van deze projecten worden uitgenodigd voor een eerste kennismaking, aan de hand van een pitch en een kort gesprek. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de expertise van een jongerenpanel. De selectiecommissie doet (samen met het jongerenpanel) een tweede selectie: zij kiest een aantal initiatiefnemers die worden uitgenodigd om hun aanvraag/ plan binnen maximaal 2 maanden verder uit te werken. De selectiecommissie zal deze voordragen aan de besturen/ giftencommissies van de fondsen die deelnemen aan het programma, waarop definitieve besluitvorming volgt.

De gekozen projecten kunnen starten vanaf (voorlopige indicatie) april/mei 2018. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via jongeren@maagdenhuis.nl of kunt u bellen 020-6243903 en vraag naar Alou van de Roemer of Eline de Smet.

Onze aandachtsgebieden