Nisa for Nisa: TussenIn

Nisa for Nisa is een vrouwenorganisatie die is opgericht om voornamelijk allochtone vrouwen uit hun isolement te halen. Daartoe wordt een scala aan activiteiten rond onder meer scholing, belangenbehartiging en empowerment georganiseerd.

Het project TussenIn richt zich op gezinnen met een veelvoud van problemen op verschillende levensterreinen, waar ze onvoldoende greep op hebben. Een schatting is dat 5% van de gezinnen in een grote stad aan dit profiel beantwoorden. Het gaat vaak om geïsoleerde gezinnen met een lage sociaaleconomische status die veel moeite hebben met de Nederlandse taal.

De doelgroep maakt weinig gebruik van preventieve en lichtere vormen van gezins- en opvoedingsondersteuning, terwijl ze oververtegenwoordigd is in de zwaardere hulpverleningsvormen. In de preventieve jeugdzorg haken voornoemde cliënten nogal eens af. Ouders vinden dat ‘witte’ hulpverleners vaak te ver van hen af staan. Zo komen veel ouders niet naar het consultatiebureau. De kinderen in bedoelde gezinnen hebben vaker gedragsproblemen of komen in aanraking met de politie.
Veel wantrouwen vanuit de doelgroep heeft te maken met miscommunicatie en onbekendheid met de organisatie van de hulpverlening in Nederland. Een intermediair vanuit de eigen gemeenschap kan hier veel in betekenen.

De stichting Al Amal in Utrecht heeft met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de methodiek 'TussenIn' ontwikkeld, getest en vastgelegd in een handboek. In TussenIn leiden intermediairs uit de eigen gemeenschap de gezinnen toe naar de hulp die ze nodig hebben. Al Amal draagt de methodiek over aan andere steden en heeft Nisa for Nisa uitgekozen voor uitvoering in Amsterdam.

De pilot in Amsterdam omvat werving en training van 8 à 10 vertrouwenspersonen, laagdrempelige hulpverlening (de vertrouwenspersonen zijn 24/7 bereikbaar) en samenwerking met Bureau Jeugdzorg Amsterdam. BJZ beoordeelt of een aangemeld gezin ‘geschikt’ is voor interventie door een TussenIn-vertrouwenspersoon. Criteria zijn onder meer dat het om een multi-probleemgezin gaat, men letterlijk de deur niet opent voor de BJZ hulpverlener, mijdend gedrag wordt vertoond en men nauwelijks Nederlands spreekt. Soms is een licht traject voldoende wanneer het alleen gaat om een cultuur- en taalkloof met de hulpverlening. Soms is een zwaar traject nodig en wordt de hele methodiek doorlopen: vertrouwen winnen, problemen inzichtelijk maken, gezin motiveren en activeren, tot aan het toeleiden en bruggen bouwen en tenslotte de nazorg.

Het Maagdenhuis draagt bij in de kosten van de vaste coördinator, die fungeert als spil tussen BJZ Amsterdam, de vertrouwenspersonen en andere jeugdhulpverleners.

Onze aandachtsgebieden