Stimuleringsprogramma De Ontmoeting

De Ontmoeting is een nieuw meerjarig programma van Het Maagdenhuis. De Ontmoeting brengt mensen en groepen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar, op basis van gelijkwaardigheid en respect. Hierbij is de multiculturele samenleving geen discussiepunt, maar een startpunt.
De Ontmoeting steunt initiatieven, die gericht zijn op een dialoog en een wezenlijke ontdekking van elkaars normen, gebruiken en levensgeschiedenissen. Het wederzijds begrip dat daardoor kan ontstaan, helpt om beter te kunnen samenleven en samenwerken.

Voor het programma De Ontmoeting zal Het Maagdenhuis bij de officiële start – op een nog te bepalen datum- actief projectvoorstellen werven. Deze aanvragen zullen worden geselecteerd door een programmacommissie.
Voorbeelden van projecten die passen binnen het programma De Ontmoeting zijn:
- stimuleren van dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen, met name ook tussen migrantengroepen onderling;
- bespreekbaar maken van een maatschappelijk probleem of een specifieke nood binnen migrantengroepen (emancipatie, mantelzorg, seksuele geaardheid, huiselijk geweld);
- versterken van samenwerking tussen ‘witte’ organisaties en initiatiefnemers uit de kringen van migranten om nieuwe werkvormen te ontwikkelen, die passen bij de leefstijl van migranten;
- verbinden van maatschappelijke projecten in een samenwerking over de grenzen heen (twinningsprojecten).
In het huidige giftenbeleid heeft Het Maagdenhuis al verschillende projecten gesteund, die kunnen dienen als voorbeeld van genoemde thema’s binnen De Ontmoeting.

Woonsaem6

Onze aandachtsgebieden