Ontmoeting en zingeving

In onze samenleving voelt 30% van de volwassenen zich eenzaam. Voor een deel van deze mensen, hangt de eenzaamheid samen met ouderdom, een relatiebreuk of functieverlies. Ook uitsluiting van de arbeidsmarkt of sociale uitsluiting op culturele gronden kunnen leiden tot grote eenzaamheid.
Eenzaamheid wordt vaak in verband gebracht met het niet meer deelnemen of kunnen deelnemen aan de samenleving en dus aan sociaal isolement.
Het traditionele antwoord op eenzaamheidsklachten van zorg- en welzijnsinstellingen, zijn allerlei projecten rond dagbesteding en activering. Het Maagdenhuis heeft vele van deze projecten ondersteund.

In de laatste jaren veranderen de inzichten over de gewenste interventies rond eenzaamheid. Veel projecten op dit gebied blijken maar matig effectief of soms zelfs contraproductief. Dit bleek uit het NIDI-onderzoek 'Aanpak van eenzaamheid. Helpt het?' uit 2006 van collega-fonds Sluyterman van Loo. Het inzicht groeit, dat eenzaamheid deels te maken heeft met de overorganisatie van zorg en welzijn, de strikte scheiding van doelgroepen en met de geringe betrokkenheid van cliënten bij de keuze van het aanbod.
Een ander belangrijk inzicht is, dat een zekere mate van eenzaamheidsgevoelens als een vast onderdeel van het leven moet worden beschouwd. Door reflectie en aandacht voor levensvragen en zingeving kan de eenzaamheid niet zozeer worden ‘bestreden’, maar wel hanteerbaar en bespreekbaar worden.
Het verlies van budget en tijd voor geestelijke zorg moet in dit verband gezien worden als een rampzalige uitkomst van ons moderne zorgsysteem. Om tegenwicht te bieden aan deze verschraling is het Expertisenetwerk Levensvragen Ouderen opgericht. Het Maagdenhuis heeft samen met een zestal andere fondsen aan de basis gestaan van dit initiatief en heeft het al vele jaren ondersteund.

Anno 2013 komt er meer aandacht voor ‘Active Ageing’. Bevordering van de eigen kracht en aandacht voor de wel aanwezige competenties van kwetsbare mensen kunnen activeren en vitaliteit bevorderen.
Het Maagdenhuis initieert en ondersteunt projecten die de ontmoeting tussen mensen stimuleren en projecten die mensen zingeving en houvast bieden.

Woonsaem5

Onze aandachtsgebieden